Soleus Medicinsk Fotvård AB  

Diplomerad Medicinsk Fotterapeut         

GDPR

Behandling av

personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Soleus Medicinsk Fotvård AB

är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster

eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är

inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det

sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall inte kan

säkerställa resultatet av en behandling.

Vi behandlar

uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina

intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna

fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi

erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna.

Uppgifterna kan

också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och

riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera

verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla

verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att

lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det

särskilt överenskommits mellan Soleus Medicinsk Fotvård AB och dig, då det inom ramen

för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,

om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma

myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för det fall vi anlitar

utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. 

Personuppgifterna

sparas, under en tid om längst två år från dagen för ärendets slutförande,

eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i

syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Soleus Medicinsk Fotvård AB:s verksamhet

sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten.

Du har rätt att

kostnadsfritt begära information från Soleus Medicinsk Fotvård AB om användningen av de

personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ

rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av

sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte

behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av

dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt

möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du

är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en

tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller

arbetar.

Du kan när som helst maila [email protected] eller SMS:a 076-1464144

för att avregistrera dig.